Open Saturday 12 – 5pm | View All 6x6 Artworks & Purchase Online | View Only Art Available for Purchase: July 5 - 21

Russian Art Exhibition

November 14, 1993 - November 20, 1993

The Russian Art Exhibition presents works from Novgorod, Russia in collaboration with the Art-Sloboda Gallery and the Linkages-Sister Cities Project. The exhibition includes 101 original works of art with a broad range of style and theme. Over 75 artists are represented with works in oil, tempera, watercolor, printmaking, and lacquer. The works are mainly Russian artworks uninfluenced by Western art and commerce.

Artists

Yevgeney Sushenya, Marina Andreeva, Victor & Nina Kutkovoy, Nikolay Chaenkov, Anatoli Deryabkin, Larissa Novikova, Vitali Volovich, Vladimir Ryabov, Yevgani Bolshun, Sergey Antonov, Sergey Grinitsin, Dimitri Kondratyev, Vadim Lando, Oleg Tarasenko, Anatoli Yermakov, Anastacia Lutsenko, Valadislav Rozhenko, Oleg Kulikov, Vasili Frolov, Valeri Dmitriev, Sergey Kiselyov, Olga Kuznetsona, Victor Polyakov-Nikiteno, Edurad Ivanov, Anatoli Shimanin, Youry Alexandrov, Andrey Semyonov, Alexander Oligerov, Vladimir Blasov, Galina Phillippova, Victor Trofimov, Gregori Kotlyar, Dmitri Yerin, Nikolay Zhura, Andrey Davidenkov, Victor Shumski, Yevgeny Grinevich, Dmitri Zhuravlov, Nikolay Lokotkov, Yory Osovitny, Constintine Shumsky, Vitali Volovich, Evgeni Suschenya, S. Kachalsky, Sergi Ivanov, A. Gudzenko, Michael Isayev, A. Gasparyan, Oleg Mikevich, Anatoli Posohov, Olga Gulevich, Dmitri Yefimov, Alexander Chaenkov, Alexander Nikiforov, Sergerv V. V., B. G. A., M. Shtofich, Nikolai & K. Plotnikov, V. V. Zaitsev, Angelina Belikova, Unknown

Photos